collage (2)
collage (2)

Cristallo Aquariumbouw B.V. Gespecialiseerd in bouw van zoet- en zeewateraquariums Ook Projecten & Maatwerk

Menu

aquarium-customprojectenaquarium-productenfilter-en-overloopsystemensamenwerkingspartners

Nieuwsbrieven

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CRISTALLO AQUARIUMBOUW BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 1. Cristallo Aquariumbouw: Cristallo Aquariumbouw BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59127171. 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Cristallo Aquariumbouw een overeenkomst heeft gesloten of in onderhandeling is getreden om een overeenkomst te sluiten. 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Cristallo Aquariumbouw en de koper, waarmee Cristallo Aquariumbouw zich heeft verbonden tot de levering van al dan niet volgens specificatie van de koper tot stand te brengen zaken. 5. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Cristallo Aquariumbouw te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: aquaria, randapparatuur, levende zaken zoals vissen, koralen, andere dieren, alsmede planten. 6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Cristallo Aquariumbouw zich in het kader van de overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn: het volgens specificatie van de klant vervaardigen van de zaken (maatwerk). 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail, sms, chat, WhatsApp, etc.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cristallo Aquariumbouw en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Het bepaalde in wat partijen afzonderlijk schriftelijk overeenkomen, prevaleert boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling over leg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Elk aanbod van Cristallo Aquariumbouw is vrijblijvend. Cristallo Aquariumbouw is nimmer verplicht een order of opdracht te aanvaarden. 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Cristallo Aquariumbouw niet. 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen. 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Cristallo Aquariumbouw, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cristallo Aquariumbouw anders aangeeft. Indien uit het aanbod blijkt dat voor totstandkoming van de overeenkomst ondertekening door de koper is vereist, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat het ondertekende aanbod in het bezit is gesteld van de Cristallo Aquariumbouw. Voorts wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Cristallo Aquariumbouw met instemming van de koper met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. 6. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de koper in te stemmen met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cristallo Aquariumbouw nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 8. Indien de koper de overeenkomst (mede) aangaat namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het sluiten van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | (MAATWERK)WERKZAAMHEDEN 1. Ook de overeenkomst die niet uitsluitend een koop betreft kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de koper worden geannuleerd, zoals de overeenkomst tot het vervaardigen van maatwerkaquaria. Indien de koper die overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, blijft hij de overeengekomen prijs verschuldigd als ware Cristallo Aquariumbouw in de gelegenheid gesteld de overeenkomst volledig na te komen. Het vorenstaande laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet. 2. Cristallo Aquariumbouw voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard en/of strekking van de overeenkomen werkzaamheden daaraan niet in de weg staan, verbindt Cristallo Aquariumbouw zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan Cristallo Aquariumbouw er niet voor instaan dat de resultaten worden bereikt die de koper met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen. Ondergeschikte afwijkingen in kleuren en maten kunnen voorkomen en kunnen niet als tekortkoming van Cristallo Aquariumbouw worden aangemerkt. 3. Cristallo Aquariumbouw is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER BIJ MAATWERKWERKZAAMHEDEN 1. De koper dient Cristallo Aquariumbouw, op de door hem voorgeschreven wijze (zoals per e-mail, mondeling, et cetera), tijdig alle informatie te verstrekken die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zoals ten aanzien van aquaria, de voor de werkzaamheden te gebruiken glassoort en glasdikte, de te hanteren maten, de te gebruiken afwerkingsmaterialen, waaronder de kleur van de siliconenkit en andere specificaties. 2. Cristallo Aquariumbouw gaat bij de uitvoering van de werkzaamheden uit van de door de koper verstrekte gegevens, waaronder de specificaties als in lid 1 beschreven. Indien Cristallo Aquariumbouw overeenkomstig de door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering geeft aan de werkzaamheden, kan dit niet als tekortkoming van Cristallo Aquariumbouw worden aangemerkt en maakt de koper geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs dan wel enige andere compensatie. 3. De koper neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de werkzaamheden door Cristallo Aquariumbouw te optimaliseren. 4. Indien de werkzaamheden op locatie van de koper of een andere door hem aangewezen locatie worden uitgevoerd, staat de koper ervoor in dat die locatie geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden, alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in stand worden gelaten, de plaats van uitvoering van de werkzaamheden schoon is, geschikt is voor het transport en de opslag van de te gebruiken zaken en andere materialen. 5. Alle vertragings- en/of wachturen ontstaan doordat de koper één of meer verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, worden aan de koper doorberekend.

ARTIKEL 6. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN 1. Indien Cristallo Aquariumbouw voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Cristallo Aquariumbouw deze gegevens heeft ontvangen. In geval van overeengekomen vooruitbetaling vangen vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat de volledig overeengekomen vooruitbetaling is voldaan. 2. Alle vermelde uitvoeringstermijnen en/of leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. De koper maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat de koper Cristallo Aquariumbouw schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Cristallo Aquariumbouw een redelijke termijn wordt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 7. | LEVERING EN RETOURRECHT 1. Afhankelijk van hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, worden de zaken afgeleverd op locatie van de koper, dan wel door de koper afgehaald op locatie van Cristallo Aquariumbouw. In geval van bezorging van de zaken, komen de bezorg- en verzendkosten voor rekening van de koper. 2. In geval van bezorging wordt de leveringswijze, alsmede de (wijze van) verpakking van de zaken, door Cristallo Aquariumbouw bepaald. 3. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de koper op het moment dat de zaken door de koper, of een door hem aangewezen derde zoals een transporteur, in ontvangst zijn genomen. 4. De koper is er verantwoordelijk voor dat hij de eventueel door Cristallo Aquariumbouw voorgeschreven droogtijd van de kit van aquaria in acht neemt. 5. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper nadat Cristallo Aquariumbouw hem heeft verwittigd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd. 6. Indien de zaken niet konden worden afgeleverd door een omstandigheid die aan de koper kan worden toegerekend, is de koper gehouden de extra kosten die daardoor door Cristallo Aquariumbouw worden gemaakt, te vergoeden. 7. Het is Cristallo Aquariumbouw toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Cristallo Aquariumbouw gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 8. Uitsluitend randapparatuur, waaronder in elk geval niet begrepen aquaria en meubels, kan binnen 24 uur na levering daarvan worden geretourneerd, mits de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. In geval van retournering van randapparatuur komen de eventuele verzendkosten voor rekening van de koper.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT 1. Cristallo Aquariumbouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, dan wel de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 4. Indien Cristallo Aquariumbouw bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Cristallo Aquariumbouw is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Cristallo Aquariumbouw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Cristallo Aquariumbouw gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 3. Voorts is Cristallo Aquariumbouw gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Cristallo Aquariumbouw op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Cristallo Aquariumbouw ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 6. Indien Cristallo Aquariumbouw de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CRISTALLO AQUARIUMBOUW BV 1. De koper dient de zaken op het moment van leveren direct te onderzoeken op zichtbare gebreken en doet daarvan in een voorkomend geval onverwijld mededeling aan Cristallo Aquariumbouw. Bij (af)levering van aquaria is de koper gehouden het for mulier “goedkeuring geleverde producten” te ondertekenen, dan wel onverwijld mededeling te doen aan Cristallo Aquariumbouw van aanwezige zichtbare gebreken. Door ondertekening van het hierboven bedoelde formulier verklaart de koper dat de zaken aan de overeenkomst beantwoorden en schadevrij zijn geleverd. 2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de koper daarvan binnen twee dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Cristallo Aquariumbouw. 3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Cristallo Aquariumbouw uit een dergelijke reclame van de koper, behoudens het bepaalde in artikel 12.9, geen enkele verplichting voort. 4. Cristallo Aquariumbouw staat ervoor in dat de door hem geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Op geleverde aquaria rust een garantietermijn van 12 maanden op de verlijmde gedeelten van het aquarium voor zover gebreken veroorzaakt zijn door montagefouten van Cristallo Aquariumbouw. Voor het overige verstrekt Cristallo Aquariumbouw uitsluitend garantie indien dit uitdrukkelijk is bedongen. Ten aanzien van al het overige is de garantie beperkt tot de door de fabrikant van de zaken meegeleverde fabrieksgarantie. In elk geval is glasbreuk en krassen en scheuren in het glas van aquaria van garantie uitgesloten. 5. De garantie vervalt indien het gebrek van de zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Cristallo Aquariumbouw kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken, het niet in achtnemen van de droogtijd als bedoeld in artikel 7.4, reparaties die niet door of met goedkeuring van Cristallo Aquariumbouw zijn uitgevoerd, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften, adviezen of overige aanwijzingen van Cristallo Aquariumbouw. De koper is er verantwoordelijk voor dat hij tijdig kennisneemt van de eventueel door Cristallo Aquariumbouw verstrekte aanwijzingen of instructies. Voorts geldt voor geleverde aquaria dat de garantie vervalt indien de koper het aquarium verplaatst of door een derde laat verplaatsen. 6. De garantie vervalt voorts indien de koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Cristallo Aquariumbouw heeft voldaan. 7. Op verlangen van Cristallo Aquariumbouw stelt de koper de gebrekkige zaken waarop de reclame of garantie betrekking heeft weer ter beschikking van Cristallo Aquariumbouw. Retournering van gebrekkige zaken geschiedt, voor zover mogelijk of redelijkerwijs verlangd mag worden, in originele staat en verpakking. 8. Retournering van gebrekkige zaken geschiedt niet eerder dan na uitdrukkelijke toestemming van Cristallo Aquariumbouw. 9. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Cristallo Aquariumbouw streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet. 10. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de koper ter zake, conform het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, tijdig bij Cristallo Aquariumbouw te reclameren. Indien de reclame door Cristallo Aquariumbouw gegrond wordt bevonden en aanspraak op garantie bestaat, zal Cristallo Aquariumbouw de gebrekkige zaken kosteloos herstellen. Indien herstel onmogelijk is, zal Cristallo Aquariumbouw de gebrekkige zaken kosteloos vervangen. 11. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op. 12. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet. 13. In geval van een garantieaanspraak van derden die zaken in het kader van wederverkoop afnemen van de koper, dient die derde zich te wenden tot de koper, waarna de koper die aanspraak indient bij Cristallo. De derde maakt uitsluitend aanspraak op garantie indien hij zijn aankoopbewijs kan overleggen waarop de aankoopdatum duidelijk is weergegeven en de garantietermijnen nog niet zijn verlopen.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN 1. Indien bezorging is overeengekomen, komen de verzend- en bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, voor rekening van de koper. 2. Een aanbod gericht aan consumenten vermeldt de totaalprijs van de zaken, inclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vermeldt een aanbod gericht aan een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de prijzen exclusief btw. 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de zaken, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Cristallo Aquariumbouw gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 4. Voorts is Cristallo Aquariumbouw gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de zaken openbaren, aan de koper door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Cristallo Aquariumbouw alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst conform de oorspronkelijke condities na te komen. 5. Cristallo Aquariumbouw is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de consument uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. 6. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. 7. Indien naar het oordeel van Cristallo Aquariumbouw gegronde vrees bestaat dat de koper tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Cristallo Aquariumbouw gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. 9. Tenzij contante betaling of anderszins anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op de door Cristallo Aquariumbouw voorgeschreven wijze. 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van zijn betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd. 11. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Cristallo Aquariumbouw, draagt Cristallo Aquariumbouw geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door hem geleverde zaken. In het bijzonder draagt Cristallo Aquariumbouw geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden, alsmede voor schade ontstaan doordat de koper in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 2. Voor schade ontstaan door glasbreuk ten aanzien van aquaria is Cristallo Aquariumbouw nimmer aansprakelijk, evenals voor aantasting van RVS-frames door het gebruik van zoutwater. Aantasting van RVSframes door zoutwater kan worden voorkomen door het frame schoon en zoutvrij te houden. 3. Voor schade aan de zaken veroorzaakt door, door de koper of een derde georganiseerd transport van de zaken, is Cristallo Aquariumbouw niet aansprakelijk. 4. Voor schade ontstaan door onvakkundige behandeling, installatie, aansluiting of een onjuiste opstelling van de zaken of het gebruik van een ongeschikte ondergrond, is Cristallo Aquariumbouw niet aansprakelijk. 5. Cristallo Aquariumbouw heeft te allen tijde het recht de schade van de koper te herstellen. De koper dient Cristallo Aquariumbouw hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Cristallo Aquariumbouw vervalt. 6. Cristallo Aquariumbouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen schade ontstaan door vissterfte, indirecte schade door glasbreuk, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Cristallo Aquariumbouw bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cristallo Aquariumbouw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Cristallo Aquariumbouw toegerekend kunnen worden;  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. In het geval van een consumentenkoop strekt de beperking uit dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Cristallo Aquariumbouw mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Cristallo Aquariumbouw betrekking heeft. 8. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Cristallo Aquariumbouw wordt uitgekeerd. 9. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Cristallo Aquariumbouw bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 10, behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt. 10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Cristallo Aquariumbouw, zal de koper Cristallo Aquariumbouw vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de door Cristallo Aquariumbouw geleverde zaken.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Alle door Cristallo Aquariumbouw geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de zaken voor wederverkoop zijn bestemd, dient de koper een soortgelijk eigendomsvoorbehoud te bedingen jegens zijn afnemers. 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper, behoudens het bepaalde in het vorige lid, verplicht Cristallo Aquariumbouw hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Cristallo Aquariumbouw of de door Cristallo Aquariumbouw aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Cristallo Aquariumbouw is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de koper en Cristallo Aquariumbouw is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Cristallo Aquariumbouw aangewezen om van geschillen kennis te nemen. 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Social Media

youtube logo Googl+ logo facebook-logo

© Copyright - Cristallo Aquariumbouw